Download Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 5 Cấp Huyện, Đề Thi Hsg Tiếng Anh Lớp 5 Cấp Tỉnh Có Đáp Án

-
Mua tài khoản tarotnlife.edu.vnload Pro để trải nghiệm website tarotnlife.edu.vnload.vn KHÔNG quảng cáo & tải toàn bộ File cực nhanh chỉ từ 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 5


Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Mời các bạn học sinh cùng thử sức với bộ tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 sắp tới. Bộ đề thi là tổng hợp những đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tiêu biểu nhất. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn ôn tập tốt và thi đạt kết quả cao!


Bộ đề luyện thi học sinh giỏi Olympic tiếng Anh lớp 5

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Đề 1

I. Tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại:

1. A. visit B. books C. friends D. because


2. A. can B. have C. watch D. badminton

3. A. cold B. cool C. circle D. picnic

4. A. warm B. small C. draw D. want

5. A. great B. break C. beautiful D. steak

II. Tìm từ khác loại so với những từ còn lại.

6. A. warm B. cool C. dry D. sun

7. A. souvernir B. interesting C. bike D. picture

8. A. Singaporean B. Chinese C. Ireland D. English

9. A. sound B. museum C. circus D. airport

10. A. cooker B. footballer C. farmer D. singer

III. Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu sau.

11. She is from Moscow, so she is ..................

A. Chinese B. Russian C. American D. Vietnamese


12. He lives .................... 86 Tran Hung Dao street.

A. on B. in C. at D. from

13. Look! It ......................... again.

A. rains B. is raining C. raining D. to rain

14. How often do you play tennis? - I .............. play it.

A. often B. sometimes C. never D. all A, B, C

15. Where ............ Mrs Mai live two years ago?

A. did B. do C. does D. is

16. She works in a hospital, so she is a.........

A. teacher B. driver C. worker D. nurse

17. Music, English, Math are .................. at school.

A. subjects B. favourites C. games D. festivals

18. There ........... a lot of people at the party last night.

A. did B. are C. was D. were

19. He often travels..........car..........my father.

A. by/ for B. by/ with C. with/ by D. for/ by

20. It........... rainy in summer.

A. often is B. is often C. was often D. often


21. What did she........ ?

A. draw B. drawed C. drew D. drawing

22. Do you want to go..........?

A. swim B. swimming C. to swim D. swam

23. What........... the matter with you yesterday morning?

A. is B. are C. was D. were

24. She ......... in Thai Binh now.

A. is B. is being C. was D. are

25. Her mother bought her ........... uniform yesterday.

A. a B. an C. the D. 0

IV. Tìm ra lỗi sai (trong A, B, C hoặc D) trong mỗi câu sau:

26. How many milk do you want today?

A B C D

27. You must go to see me sometime.

A B C D

28. There are four person in Mr. Phong"s family.

A B C D

29. How much money is the table?

A B C D

30. She is going to travel to Thailand for a little days.

A B C D

31. What time does she often has breakfast?

A B C D

32. She has Music lessons twice one week.

A B C D

33. My birthday is on February.

Xem thêm: Top 10 kem trị sẹo thâm tốt nhất hiện nay, trung tâm y tế huyện thoại sơn > hoi

A B C D

34. My father often goes to home at 5 p.m.

A B C D

35. Would you like any water to drink?


A B C D

V. Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau:

Last month, the students in Hanoi city ...36... an English language festival. At eight o"clock ...37... the morning, ...38 ... festival began. All the teachers and students at the festival were...39... beautiful school uniforms. Flowers ...40... everywhere. They had ...41... big concert in the school yard. They danced, sang, ...42... stories and performed plays ...43... English. They had a big party, ...44.... The festival finished at half ...45... eleven. They altogether enjoyed a good time.

36. A. have B. had C. to have D. having

37. A. in B. on C. at D. of

38. A. a B. an C. the D. by

39. A. of B. on C. in D. at

40. A. are B. is C. were D. was

41. A. a B. an C. to D. the

42. A. told B. say C. spoke D. talked

43. A. of B. in C. with D. by

44. A. too B. to C. two D. today

45. A. past B. part C. to D. pass

VI. Chọn câu trả lời có sắp xếp đúng:

46. am/ going to/ there/ I/ stay/ three days/ for/./

A. I am going to stay there for three days.

B. I am going to there stay for three days.

C. I am going to stay for three days there.

D. I am going to stay for there three days.

47. is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

A. The weather is often warm in Spring.

B. The weather often is warm in Spring.

C. The weather is warm often in Spring.

D. The weather is in Spring often warm.

48. Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th / January/?/


A. Hoa was born in Hanoi on 5th January.

B. Hoa was born on 5th January in Hanoi.

C. Was Hoa born in Hanoi on 5th January ?

D. Was Hoa born in Hanoi on 5th January.

49. Go/ straight/ traffic on/ after/ lights / the /./

A. Go straight on lights after the traffic.

B. Go straight on after the traffic lights.

C. Go straight lights on after the traffic.

D. Go straight after on the traffic lights.

50. Why/ Music/ very/ important/ is/ her/ to/?/

A. Why is her very important to Music?

B. Why is Music important very to her?

C. Why is Music very important to her?

D. Why is very important Music to her?

Đề 2

PHẦN I: NGHE HIỂU

I. Sắp xếp thứ tự đúng của cả đoạn văn sau:

1. He is hungry

2. He closes the refrigerator

3. It is a package of hot dogs

4. Six hot dogs are in the package

5. He opens the refrigerator

6. He sees a package

7. He takes two hot dogs out of the package

8. He puts the hot dogs on a plate

9. He looks inside the refrigerator

10. He wants something to eat

Trả lời ................................................................................................

II. Điền từ thích hợp vào ô trống

She ............(1) the book. It is her ..............(2) book. It has a ................(3) cover. It has .............(4) pages. It has many ..............(5). It ........(6) pictures of many animals. She likes animals. She has ..............(7) cats. She likes her cats.. .........(8) names are Fluffy and Muffy. She ...........(9) them the pictures .........(10) the book.

8.917 lượt tải 5.084 lượt tải 2.014 lượt tải
*
21.153 lượt tải 849 lượt tải
*
9.466 lượt tải
*
9.629 lượt tải
*
8.854 lượt tải
*
10.891 lượt tải
*
14.773 lượt tải
*
8.774 lượt tải
*
6.236 lượt tải
*
21.213 lượt tải
*
4.980 lượt tải
*
8.114 lượt tải
*
32.082 lượt tải
*
20.447 lượt tải
*
8.999 lượt tải
*
10.674 lượt tải
*
11.354 lượt tải
*
8.320 lượt tải
*
9.483 lượt tải
*
13.458 lượt tải
*
16.656 lượt tải
*
10.781 lượt tải
*
8.711 lượt tải
*
10.655 lượt tải
*
26.426 lượt tải
*
11.467 lượt tải
*
2.259 lượt tải

Không được sao chép hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc tarotnlife.edu.vn khi chưa được phép