DOWNLOAD ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP HUYỆN, ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP TỈNH CÓ ĐÁP ÁN

-
Mua tài khoản tải về Pro để yêu cầu website tarotnlife.edu.vnload.vn KHÔNG quảng cáo & tải cục bộ File cực nhanh chỉ với 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 5


Đề thi học tập sinh tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 5

Mời các bạn học sinh cùng thử sức với bộ tập đề thi học sinh tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học tập sinh xuất sắc môn tiếng Anh lớp 5 sắp tới. Bộ đề thi là tổng hợp mọi đề thi học sinh tốt môn giờ Anh tiêu biểu nhất. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích những cho vấn đề ôn tập của các bạn. Chúc các bạn ôn tập xuất sắc và thi đạt kết quả cao!


Bộ đề luyện thi học tập sinh giỏi Olympic tiếng Anh lớp 5

Từ vựng thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5

Đề khám nghiệm học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5

Bộ đề thi học sinh giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 5

Đề 1

I. Tìm kiếm từ gồm cách phạt âm không giống với rất nhiều từ còn lại:

1. A. Visit B. Books C. Friends D. Because


2. A. Can B. Have C. Watch D. Badminton

3. A. cold B. cool C. circle D. Picnic

4. A. Warm B. Small C. Draw D. Want

5. A. Great B. Break C. Beautiful D. Steak

II. Tìm từ khác loại so với phần đông từ còn lại.

6. A. Warm B. Cool C. Dry D. Sun

7. A. Souvernir B. Interesting C. Bike D. Picture

8. A. Singaporean B. Chinese C. Ireland D. English

9. A. Sound B. Museum C. Circus D. Airport

10. A. Cooker B. Footballer C. Farmer D. Singer

III. Lựa chọn đáp án tương thích để chấm dứt câu sau.

11. She is from Moscow, so she is ..................

A. Chinese B. Russian C. American D. Vietnamese


12. He lives .................... 86 Tran Hung Dao street.

A. On B. In C. At D. From

13. Look! It ......................... Again.

A. Rains B. Is raining C. Raining D. Lớn rain

14. How often vì you play tennis? - I .............. Play it.

A. Often B. Sometimes C. Never D. All A, B, C

15. Where ............ Mrs Mai live two years ago?

A. Did B. Do C. Does D. Is

16. She works in a hospital, so she is a.........

A. Teacher B. Driver C. Worker D. Nurse

17. Music, English, Math are .................. At school.

A. Subjects B. Favourites C. Games D. Festivals

18. There ........... A lot of people at the các buổi party last night.

A. Did B. Are C. Was D. Were

19. He often travels..........car..........my father.

A. By/ for B. By/ with C. With/ by D. For/ by

20. It........... Rainy in summer.

A. Often is B. Is often C. Was often D. Often


21. What did she........ ?

A. Draw B. Drawed C. Drew D. Drawing

22. Bởi you want to go..........?

A. Swim B. Swimming C. To swim D. Swam

23. What........... The matter with you yesterday morning?

A. Is B. Are C. Was D. Were

24. She ......... In bầu Binh now.

A. Is B. Is being C. Was D. Are

25. Her mother bought her ........... Uniform yesterday.

A. A B. An C. The D. 0

IV. Tìm ra lỗi không nên (trong A, B, C hoặc D) trong những câu sau:

26. How many milk vày you want today?

A B C D

27. You must go lớn see me sometime.

A B C D

28. There are four person in Mr. Phong"s family.

A B C D

29. How much money is the table?

A B C D

30. She is going khổng lồ travel to xứ sở nụ cười thái lan for a little days.

A B C D

31. What time does she often has breakfast?

A B C D

32. She has Music lessons twice one week.

A B C D

33. My birthday is on February.

Xem thêm: Top 10 kem trị sẹo thâm tốt nhất hiện nay, trung tâm y tế huyện thoại sơn > hoi

A B C D

34. My father often goes to trang chủ at 5 p.m.

A B C D

35. Would you lượt thích any water to drink?


A B C D

V. Khoanh tròn giải đáp đúng để hoàn thành đoạn văn sau:

Last month, the students in Hanoi city ...36... An English language festival. At eight o"clock ...37... The morning, ...38 ... Festival began. All the teachers and students at the festival were...39... Beautiful school uniforms. Flowers ...40... Everywhere. They had ...41... Big concert in the school yard. They danced, sang, ...42... Stories & performed plays ...43... English. They had a big party, ...44.... The festival finished at half ...45... Eleven. They altogether enjoyed a good time.

36. A. Have B. Had C. Lớn have D. Having

37. A. In B. On C. At D. Of

38. A. A B. An C. The D. By

39. A. Of B. On C. In D. At

40. A. Are B. Is C. Were D. Was

41. A. A B. An C. Lớn D. The

42. A. Told B. Say C. Spoke D. Talked

43. A. Of B. In C. With D. By

44. A. Too B. To C. Two D. Today

45. A. Past B. Part C. Khổng lồ D. Pass

VI. Chọn câu trả lời có sắp xếp đúng:

46. Am/ going to/ there/ I/ stay/ three days/ for/./

A. I am going khổng lồ stay there for three days.

B. I am going to there stay for three days.

C. I am going khổng lồ stay for three days there.

D. I am going to lớn stay for there three days.

47. Is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

A. The weather is often warm in Spring.

B. The weather often is warm in Spring.

C. The weather is warm often in Spring.

D. The weather is in Spring often warm.

48. Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th / January/?/


A. Hoa was born in Hanoi on 5th January.

B. Hoa was born on 5th January in Hanoi.

C. Was Hoa born in Hanoi on 5th January ?

D. Was Hoa born in Hanoi on 5th January.

49. Go/ straight/ traffic on/ after/ lights / the /./

A. Go straight on lights after the traffic.

B. Go straight on after the traffic lights.

C. Go straight lights on after the traffic.

D. Go straight after on the traffic lights.

50. Why/ Music/ very/ important/ is/ her/ to/?/

A. Why is her very important khổng lồ Music?

B. Why is Music important very to lớn her?

C. Why is Music very important lớn her?

D. Why is very important Music to lớn her?

Đề 2

PHẦN I: NGHE HIỂU

I. Thu xếp thứ trường đoản cú đúng của cả đoạn văn sau:

1. He is hungry

2. He closes the refrigerator

3. It is a package of hot dogs

4. Six hot dogs are in the package

5. He opens the refrigerator

6. He sees a package

7. He takes two hot dogs out of the package

8. He puts the hot dogs on a plate

9. He looks inside the refrigerator

10. He wants something to lớn eat

Trả lời ................................................................................................

II. Điền từ phù hợp vào ô trống

She ............(1) the book. It is her ..............(2) book. It has a ................(3) cover. It has .............(4) pages. It has many ..............(5). It ........(6) pictures of many animals. She likes animals. She has ..............(7) cats. She likes her cats.. .........(8) names are Fluffy & Muffy. She ...........(9) them the pictures .........(10) the book.

8.917 lượt tải 5.084 lượt cài đặt 2.014 lượt thiết lập
*
21.153 lượt cài 849 lượt thiết lập
*
9.466 lượt sở hữu
*
9.629 lượt cài đặt
*
8.854 lượt mua
*
10.891 lượt cài đặt
*
14.773 lượt cài
*
8.774 lượt cài đặt
*
6.236 lượt tải
*
21.213 lượt cài đặt
*
4.980 lượt tarotnlife.edu.vnload
*
8.114 lượt tarotnlife.edu.vnload
*
32.082 lượt cài đặt
*
20.447 lượt mua
*
8.999 lượt mua
*
10.674 lượt tải
*
11.354 lượt cài đặt
*
8.320 lượt cài
*
9.483 lượt cài đặt
*
13.458 lượt tải
*
16.656 lượt cài
*
10.781 lượt cài đặt
*
8.711 lượt sở hữu
*
10.655 lượt sở hữu
*
26.426 lượt cài
*
11.467 lượt cài
*
2.259 lượt tải

Không được coppy hoặc thiết kế lại bất kỳ nội dung nào thuộc tarotnlife.edu.vn khi chưa được phép