Trai bai lua chon (7 la)

 

  1. Tình hình hiện tại của bạn
  2. Nhìn chung về lựa sự lựa chọn A
  3. Nhìn chung về lựa sự lựa chọn B
  4. Nếu lựa chọn A, bạn được gì, những điều thuận lợi
  5. Nếu lựa chọn A, bạn mất gì, những điều khó khăn
  6. Nếu lựa chọn B, bạn được gì, những điều thuận lợi
  7. Nếu lựa chọn B, bạn mất gì, những điều khó khăn
Content Protection by DMCA.com