[Hỏi] Bài Tarot có phải chỉ là bài dùng để chơi?

[Đáp] 

Sai. Bài Tarot là một nghệ thuật và là một khoa học. Tarot không như bài tây và càng không phải là các loại bài vẽ hình, bài “ma thuật” cho trẻ em chơi trên thị trường. Bạn sẽ không gọi việc tìm hiểu và sử dụng bài Tarot là “chơi”, mà chính xác hơn là “đọc” và “nghiên cứu”.

Content Protection by DMCA.com